Elektronik Haberleşme Sektöründe Pazar Analizleri

Şebeke endüstrisi niteliğinde olan ve pazara giriş önünde çeşitli giriş engellerinin bulunduğu elektronik haberleşme sektörü, aksak rekabet pazarlarına tipik bir örnek teşkil etmektedir. Toplam refahın artırılması açısından bu pazarlarda rekabet ortamının tesis edilmesi hayati öneme sahiptir. Bu tür pazarlardaki firma davranışları göz önünde bulundurulduğunda sadece ardıl nitelikteki rekabet kurallarının uygulanmasının çoğu zaman tek başına yeterli olamadığı görülmektedir. Nitekim, Avrupa Komisyonu'nun 17 Aralık 2007 tarihli Tavsiye Kararı (2007/879/EC) ile öncül düzenlemeye tabi (susceptible to ex ante regulation) olarak belirlenen spesifik (7 adet) pazara yönelik gerekli pazar analizlerinin ilgili ülke düzenleyici kurumlarınca yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu pazarlarla sınırlı kalmaksızın etkin rekabetin mevcut olmadığı tespit edilen pazarlarda rekabetin tesisi açısından düzenleyici kurumun yapacağı öncül düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olup, düzenleyici kurumlar gerçekleştirecekleri pazar analizleri ile bunu sağlamaktadırlar. Etkin rekabetin mevcut olmadığı elektronik haberleşme pazarlarının tespiti, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi, rekabetin tesisi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla söz konusu işletmecilere belirli yükümlülükler getirilmesi, pazar analizleri ile sağlanmaktadır. Bu itibarla, pazar analizleri elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemeler bakımından kilit rol üstlenmekte, büyük önem taşımaktadır. Düzenleyici kurumların sektör paydaşları ile görüş alışverişinde bulunmaları, getirilebilecek yükümlülükler ile öngörülen amaçların açıklanması; getirilen yükümlülüklerin bir sonraki pazar analizi sürecinde gözden geçirilebilmesi; düzenlemelerin etkinliğinin izlenebilmesi de pazar analizleri ile mümkün olmaktadır. Ülkemizde pazar analizleri 27.11.2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Analizi Yönetmeliği kapsamında icra edilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereği, pazar analizleri en geç üç (3) yılda bir tekrarlanmakta ve daha önce analiz edilen pazarlardaki rekabet durumu ve işletmecilere getirilen yükümlülükler gözden geçirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği pazar analizlerine yönelik kamuoyu görüşü alınmasına ilişkin dokümanlar, kamuoyu görüşleri sonrası değerlendirmeleri içeren dokümanlar ve pazar analizleri sonucunda getirilen yükümlülükleri ihtiva eden nihai pazar analizi dokümanları Kurum internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda, aşağıda yer verilen bölümde; söz konusu dokümanlara ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilen yükümlülükleri ihtiva eden Nihai Pazar Analizi dokümanlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından onaylanmasına ilişkin Kurul Kararlarına yer verilmektedir.

PazarKamuoyu Görüşleri Alınmasına İlişkin DokümanKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanNihai DokümanKurul Kararı
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı**
Toptan ve Perakende Kiralık Devre Pazarı
Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı*
Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazarı
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı***

İlgili Dokümanlar