YETKİLENDİRME BAŞVURULARININ CEVHER SİSTEMİNDEN ALINMASI SÜRECİ

Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin ilk yetkilendirme, ilave yetkilendirme, yetkilendirme yenileme, yetkilendirme yeterlik kontrol periyodu vb. başvuruları;

 • BTK’nın CEVHER Sistemi  üzerinden “kurumsal.btk.gov.tr” internet adresinden yürütülecektir.  
 • “kurumsal.btk.gov.tr” adresine, e-devlet şifresi ile girildikten sonra, “Yeni Talep” sekmesi altındaki “İlk Yetkilendirme Başvurusu”, “İlave Yetkilendirme Başvurusu” ve “Yenileme/Yeterlik/Yılsonu Yükümlülükleri” sekmesine tıklanarak başvuru süreci başlatılacak ve bütün süreç bu Sistem üzerinden yürütülecektir.


Kurumumuzca yetkilendirilmiş işletmecilerin yetkilendirmeleri kapsamında Kurumumuza sunduğu bilgilerdeki değişikliklerin de CEVHER Sistemi üzerinden “İşletmeci bilgi güncelleme” sekmesinden iletilmesi, ayrıca belge gönderilmesi şartı aranan bilgilerdeki değişikliler için değişiklikleri tevsik eden belgelerin Sisteme yüklenmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

YETKİLENDİRME İÇİN BAŞVURU ADIMLARI

1. Bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmek için Kuruma başvuru yapan şirkette aşağıdaki şartlar aranır:

 • Yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli faaliyetleri yürütmek üzere limited ya da anonim şirket statüsünde kurulmuş olması,
 • Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verilmiş olması (Şirket sözleşmesinin "Amaç ve Konu" bölümünde yer alan faaliyetlerinin elektronik haberleşme hizmetleri ve söz konusu hizmeti yerine getirirken gerekli faaliyetler  dışında herhangi bir hizmeti (gıda, otomotiv, turizm, inşaat vb.) içermemesi (Örnek ana sözleşme metnine bu sayfadan erişebilirsiniz.),
 • Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan, Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünde sayılan Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Beşinci Bölümde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması (arşivli adli sicil kaydı), taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 63 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında hüküm giymiş olmaması, (arşivli adli sicil kaydı),
 • Ödenmiş sermayesinin en az, Kurum tarafından belirlenen asgari tutar kadar olması (Şirketin ödenmiş sermayesinin OKTH yetkilendirmesi için 250.000 TL, diğer yetkilendirmeler için 1.000.000 TL olması, 31/03/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/195 sayılı Kurul Kararı),
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kurulması, işletilmesi veya elektronik haberleşme hizmeti sunulması sebebi ile aynı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında Şirket ya da şirket ortakları veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler hakkında Kurum tarafından adli sürecin başlatılmamış olması,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin yeniden yetkilendirmemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, son üç yıl içerisinde şirketin ya da şirket hisselerinin en az yüzde onuna (%10) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketlerin ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesinin iptal edilmemiş olmasının yanı sıra herhangi bir zamanda ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesi iptal edilmiş şirkete ilişkin ilgili fesih/iptal sebebinin/sebeplerinin ortadan kalkmış bulunması,
 • Kurum tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve belgeleri Kuruma göndermesi (Bildirim ve Kullanım Hakkı Başvuru Formlarına  bu sayfadan erişebilirsiniz. Söz konusu formlarla birlikte istenen belgeler ilgili formların "Ekler" bölümünde yer almaktadır. Şirkete ilişkin istenen bilgi (adres, telefon, KEP adresi vb.) ve belgeleri eksik olan başvurular reddedilir.)

gerekmektedir.

2. Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına ilişkin yetkilendirmelerde, birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak üzere diğer başvuru şartları aranır. Ayrıca;

"Yetkilendirme Yönetmeliği"nin Geçici 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, başvuru sahibi şirketin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde kurulacak olması,

Anonim şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, 

İlgili mevzuat ve/veya ihale şartnamesinde öngörülen koşulları sağlaması,

gerekmektedir.

3. Birinci ve ikinci maddelerde belirtilen şartları sağlamayan ve/veya noter onaylı imza sirkülerine uygun yapılmayan başvurular geçersiz kabul edilir.

4. İşletmecinin yetkilendirme süresi boyunca Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci ve ikinci maddelerde belirtilen şartları sağlaması zorunlu olup; bu şartları kaybetmesi veya söz konusu şartları sağlamadığının daha sonra tespit edilmesi halinde, kendisine Kurum tarafından durumun niteliğine göre uygun bir süre verilerek, gerekli şartların yerine getirilmesi bildirilir. Süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde yetkilendirme iptal edilir.

 • Yetkilendirme türlerine göre sunulabilecek hizmetler ve altyapılar sınıflandırılmıştır. Şirketinizin sunmak istediği hizmet, şebeke veya altyapılara göre yetkilendirme türünü aşağıdaki dokümandan seçebilirsiniz
 • Şirketinizin yetkilendirme başvurusunun kabul edilebilmesi için kullanabileceğiniz örnek ana sözleşmeyi indirmek için tıklayınız.
 • Bildirimde bulunacaksanız bildirim formunu doldurmanız gerekmektedir. Tıklayınız.
 • Kullanım hakkına başvuracaksanız Kullanım Hakkı Formunu doldurmanız gerekmektedir. Tıklayınız
 • Numara tahsis talebinde bulunacaksanız Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kullanılan Numaralar İçin Tahsis Başvuru Formu’nu doldurmanız gerekmektedir. Tıklayınız.
 • Sabit Telefon Hizmetleri İşletmecileri Bilgilendirme Eki için tıklayınız.
 • Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmecileri Bilgilendirme Eki için tıklayınız.
 • Uydu Üzerinden Sunulan Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Frekans Bandlarının Kullanımı için tıklayınız:
 • Telsiz Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Sözleşmeler için tıklayınız:
 • Aşağıdaki bağlantılardan Kullanım Hakkı Ücretleri listesine ulaşabilirsiniz.