Milli Monitör Sistemi (Mevcut ve Yeni)

Telsiz haberleşme trafiğinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve telsiz kullanım ihlallerin tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik cihaz ve sistem altyapısından oluşan ve 7 Bölge Müdürlüğünde kurulan mevcut Milli Monitör Sistemi (MMS) ile;

 • Yayın kaplama alanları, frekans kullanım yoğunluğu ve teknik parametrelerin ölçülmesi,
 • AM/FM radyo ve TV yayınlarının teknik kalite kontrollerinin yapılması,
 • Elektromanyetik girişim olaylarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi,
 • İllegal telsiz istasyonlarının yerlerinin bulunması,
 • Frekans yönetimi maksadıyla istatistiki verilerin toplanması

faaliyetleri yürütülmek suretiyle Ülke düzeyinde telsiz kullanımı hususunda Devlet otorite ve kontrolünün temin edilmesi sağlanmaktadır.

MMS KAPSAMI

 • 10 kHz-2.5 GHz frekans bandındaki her türlü elektromanyetik yayın izlenebilmektedir.
 • Radyo/TV yayınlarının ölçümleri yapılmakta ve kalite düzeyinin tespit edilmesi ve elektromanyetik girişim konularının çözümlenmesi mümkün olmaktadır.
 • İzinsiz kurulan, kaçak veya gizli yayın yapan istasyonların coğrafi konumları tespit edilmektedir.
 • Verilen izinler dışında çalıştırılan telsiz sistemlerinin tespit edilmesi sağlanarak bunların legal durumdaki diğer cihaz ve sistemler üzerinde yaratabilecekleri zararlı elektromanyetik girişim önlenmektedir.
 • Türkiye'de kurulacak her türlü telsiz sistemlerinin birbirlerini olumsuz etkilemeksizin çalışmasını temin edecek şekilde frekans tahsis edilmesi, teknik işletim kriterlerinin belirlenmesi için gerekli teknik verilerin derlenmesi, işlenmesi ve frekans yönetim sisteminin daha etkin ve verimli bir duruma getirilmesinde kullanılmaktadır.
 • Tamamen teknik denetimi sağlamaya yönelik teçhizatla donanmış olan ve bu amaca uygun olarak eğitilmiş teknik personel tarafından işletilmektedir.
 • Esas itibariyle halkın telsiz iletişim imkanlarından daha fazla ölçüde ve daha yüksek kalitede yararlandırılmasını, can ve mal güvenliği açısından önem arz eden hava ve deniz seyrüsefer sistemlerinin uluslararası kriterlere uygun olarak işletilmesini ve bunların fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayacaktır.

FONKSİYONLARI

Üç ana fonksiyonu bulunmaktadır.

1. Monitör:

 • Verilen frekans bandları / listedeki frekansların taranması,
 • Spektrum doluluğunun (occupancy) ölçümü,
 • Veritabanında ruhsat bilgileri ile karşılaştırılarak illegal kullanımların tespiti.

 2. Ölçüm:

 • Havadan alınan sinyalin;
 • Frekansı
 • Frekans Kayması (Frequency Offset)
 • Alan Şiddeti (Field Strength)
 • Modülasyon Derinliği (Modulation Depth) ve Frekans Sapması (Frequency Deviation)
 • Bandgenişliği (Bandwidth)
 • Sayısal sinyallerin ve Seçmeli Çağrı sinyallerinin kodlarının çözülmesi ve ölçülmesi
 • Tanımlama (identification) amacıyla uygun sinyallerin demodüle edilmesi ve içeriğinin izlenebilmesi.
 • Spektral görüntüleme ve ölçümleri 

gibi teknik parametrelerinin ölçülmesidir.

3. Yön Bulma (DF):

Elektromanyetik yayın kaynaklarının yönünün bu suretle de coğrafi konumunun tespit edilmesidir.

SİSTEM BİRİMLERİ

Merkez ve 7 Bölge Müdürlüğünde olmak üzere;

 • NCC-Milli Kontrol Merkezi
 • RMC-Bölge Monitör Kontrol Merkezi
 • RRS-Bölge Uzaktan Kumandalı Sabit Monitör İstasyonu
 • MOBDF-Mobil Yön Kestirme ve Monitör İstasyonu
 • PDFM-Portatif DF ve Monitör Teçhizatı

olarak adlandırılan sabit, seyyar, mobil ve portatif istasyonlardan oluşmaktadır.       

MİLLİ FREKANS YÖNETİM SİSTEMİ

Sistemin diğer bir ana komponenti olan MFYS (Milli Frekans Yönetim Sistemi) RF spektrum kullanımı ve yönetiminin performansını arttırmak üzere;

 • Frekans planlama, için gerekli hesaplama ve analizlerin yapılabilmesi,
 • Monitör
 • Elektromanyetik girişim problemlerinin çözümü
 • Spektrum Mühendisliği, EMC analizleri, Radyo-TV dahil frekans planlama ve desteği
 • Spektrum Yönetim görevlerinin otomasyona kavuşturulması,
 • Spektrum kullanımına ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi
 • Spektrum kullanımının ruhsatname ve ücretlendirilmesi
 • Tahsis ve sistem kurma izinleri

faaliyetlerinin ve bunlarla ilgili diğer tali görevlerin bilgisayar destekli gerçekleştirilmesi imkanına sahiptir.       

Aynı zamanda Milli Monitör Sistemini (MMS) kaynaklarına erişim imkanı vermek ve her iki sistem arasında otomatik veri alışverişi imkanı sağlamak suretiyle MMS'i  destekleyecektir.

2013 yılında bir adet IF Badwidthi 40 MHz olan yön bulma kabiliyeti bulunan Mobil Yön Bulma Aracı (Mobdf) Bölge Müdürlüklerimiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere MMS’nin üretici firması olan ASELSAN AŞ tarafından prototip olarak üretilmiştir. Bu çerçevede teslim alınan Mobdf ile 20 MHz – 6 GHz aralığındaki elektromanyetik yayınların konumları tespit edilebilmektedir.


Mobil Yön Bulma (DF) Prototip Aracı

 

YENİ MİLLİ MONİTÖR SİSTEMİ

Mevcut MMS altyapısında yer alan sabit ve mobil istasyonlardaki test ve ölçüm cihazlarının teknik ve ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle yeni sabit, mobil ve taşınabilir monitör istasyonları ile araç, donanım ve yazılımlarının tedarik edilmesi amacı ile Yeni Milli Monitör Sistemi (Y-MMS) projesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede 18.01.2018 tarihinde Aselsan A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup iki tarafın uzman ekibinin son teknoloji ve ITU'nun güncel tavsiye kararları dikkate alınarak proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Sistem Mimarisi

Kıt bir kaynak olan frekans spektrumunun enterferansa maruz kalmadan kullanılmasının sağlanması, Elektromanyetik girişim şikayetinde bulunan yetkilendirilmiş işletmeciler ve kullanıcılara tahsisli frekansların, enterferanssız ve temiz olarak kullanılmasının sağlanması ile olası enterferans problemlerinin ITU’nun güncel önerilerine ve son çıkan teknolojilere uygun ekipmanlar ile çözüme hızlı kavuşturulması büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde sayısal ve/veya düşük güçlü yayınların artması ile yansımalardan etkilenmeyen ve mobilitenin arttırıldığı monitör sistemlerine duyulan ihtiyacı karşılayacak Y-MMS projesi ile

 

 •     100 kHz – 8000 MHz aralığındaki izinsiz yayınların tespit edilmesi ve konumların belirlenerek anında müdahale edilmesi,
 •     100 kHz – 8000 MHz aralığındaki yayınların konum tespitinin gerçekleştirilmesi,
 •      Spektrum kullanımının takibi ile elde edilecek veriler ışığında uzun vadeli frekans planlamasına katkı sağlanması,
 •      Web tabanlı mimari ile tüm istasyonların merkez dışından da yönetilmesi,
 •     7 adet TDOA ve AOA özellikli «hibrit» Mobil İstasyon (MMİ),
 •     1 adet 8 metre mastlı «hibrit» Mobil İstasyon (MMİ),
 •     12 adet TDOA özellikli Sabit İstasyon (SMİ),
 •     15 adet TDOA özellikli Taşınabilir İstasyon (TMİ),
 •     40 MHz DF IF bant genişliği, 80 MHz Ölçüm IF bant genişliği kabiliyeti,
 •     100 kHz – 6 GHz frekans aralığı yön, konum bulma kabiliyeti ve 8 GHz’e kadar analiz ve ölçüm işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 •     Otomatik lisans ihlali tespiti ve alarm raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi
 •     Otomatik analog ve sayısal modülasyon ve sinyal tipi tespiti kabiliyeti
 •     Otomatik ve planlı spektrum doluluk ve diğer spektrum izleme analizleri
 •      İstenen frekanslarda kapsama haritasının çıkarılması
 •     2N/3N/4.5N/5N mobil kapsama haritasının çıkarılması

kabiliyetlerinin edinimi planlanmaktadır.