Radio Equipment Directive (RED)

Ülkemizde Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları çerçevesinde telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları için hazırlanan R&TTE Direktifinin uyumlaştırılarak yayınlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1995/5/AT) kapsamında piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Ancak AB, mevcut belirsizlikleri gidermek, iktisadi işletmeler üzerindeki gereksiz idari yükü azaltmak, mobil telefonlar ve taşınabilir diğer cihazlar için ortak şarj (common charger) cihazı ile ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemek gibi amaçlarla R&TTE Direktifini değiştirmeyi kararlaştırmıştır.

Yeni ihtiyaçlar göz önüne alınarak, AB tarafından 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifinin yerini alacak olan Telsiz Ekipmanları Direktifi (Radio Equipment Directive/RED) 13 Nisan 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Avrupa Birliği, 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları (TE) Direktifini onaylamış ve direktif 22/05/2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlamıştır. AB üye ülkeleri, aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, R&TTE direktifinin yürürlükten kaldırılacağı 12 Haziran 2016 tarihine kadar ulusal mevzuatını güncellemekle ve 13 Haziran 2016 tarihinden itibaren de TE Direktifini uygulamakla yükümlüdür. Direktifin gereklerinin sağlanabilmesi için 1 yıllık geçiş süreci uygulanmış ve bu geçiş süreci 12 Haziran 2017’de sona ermiştir.

RE Direktifinin uyumlaştırılması ve ulusal mevzuata aktarılması ile ilgili olarak 2015 yılı sonunda çalışmalara başlanılmıştır. Yönetmelik uyumlaştırma çalışmaları Avrupa Komisyonu ile gerçekleştirilen istişareler sonunda tamamlanmış ve Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üreticilerin yumuşak geçişinin sağlanabilmesi için üç aylık geçiş süreci tanınmıştır.

Mevcut mer’i Yönetmelikte yer verilen;

 • Terminal ekipmanları ile ilgili hükümler,
 • Sınıf 2 bildirimi ile ilgili hükümler,
 • Ek-3’teki uygunluk değerlendirme modülü

hükümleri çıkarılmıştır.

 • İnsan sağlığı ve güvenliğine ek olarak evcil hayvan sağlığı ve güvenliği ile mülkiyetin korunması ile ilgili hükümler,
 • Ortak şarj cihazı ile ilgili hüküm,
 • Yazılım-donanım uygunluğu ile ilgili hükümler,
 • Uygunsuzluk oranı yüksek cihaz türleri için veri tabanı kaydı ile ilgili hükümler,
 • İktisadi işletmeci tanımı,
 • İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların yükümlülükleri ile ilgili hükümler,
 • İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar ile ilgili hükümler,
 • Ulusal düzeyde risk teşkil eden telsiz ekipmanı için izlenecek prosedürler,
 • Sadece ses ve TV yayın hizmetlerini almak amacıyla kullanılan ve alıcı durumunda olan telsiz ekipmanları ile ilgili hükümler,
 • AB uygunluk beyanı ve teknik belgeler ile ilgili hükümler

yeni Yönetmelikle birlikte gelmiştir.