Dünya Posta Birliği-UPU

Dünya Posta Birliği (UPU); aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülke tarafından 1874 yılında kurulmuştur. UPU, 1948 yılından itibaren Birleşmiş Milletler’in bir uzmanlık örgütü olarak faaliyet göstermektedir. Merkezi İsviçre’nin Bern şehrinde bulunmaktadır. Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası’nda Birliğin temel görevleri;

  • Posta gönderilerinin birbiriyle bağlantılı şebekelerden oluşan tek bir posta alanı dâhilinde serbestçe dolaşımını sağlamak,
  • Posta alanında standartların belirlenmesi ve teknolojinin teşvik edilmesi,
  • Üyeleri arasında uluslararası işbirliğini sağlamak,
  • Etkin teknik işbirliği sağlamak,
  • Tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

olarak belirlenmiştir. 

UPU’nun temel organları;

  • Kongre
  • İdari Konsey (Administration Council-CA)
  • Posta İşletme Konseyi (Postal Operation Council-POC)
  • Uluslararası Büro (International Bureau-IB)’dur.

Ayrıca, ilgili paydaşların katılımını sağlamak üzere Danışma Konseyi de bulunmaktadır.

Kongre

Her dört yılda bir üye ülkelerin tam yetkili temsilcilerinin katılımıyla toplanan Birliğin en üst karar organıdır. Kongre’de esas olarak posta alanında stratejiler oluşturulmakta ve uluslararası ölçekte posta ile ilgili olarak uygulanacak kurallar belirlenmektedir. Ayrıca, UPU bünyesinde görev yapacak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi üyelerinin seçimi de Kongre’de yapılmaktadır.

2016 yılında UPU Kongresi ülkemiz evsahipliğinde İstanbul'da yapılmıştır. Başarılı geçen Kongrenin başkanlığını da üstlenen ülkemiz önümüzdeki 4 sene boyunca İdari Konsey'in başkanlığı görevini de yürütecektir. 

İdari Konsey (CA)

İdari Konsey, genel olarak devlet politikalarına ilişkin konular ile birliğin tüm faaliyetlerinden sorumlu olup, Kongreler arasındaki dönemde, birliğin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamaktadır. Bir Başkan ve 40 üyeden oluşan İdari Konsey, her yıl Bern’de toplanmaktadır. İdari Konsey, Birliğin çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve bütçeyi onaylamaktadır. Ayrıca, Posta İşletme Konseyi tarafından sunulan İlke Kararlarını görüşüp karara bağlamak Konseyin görevleri arasında bulunmaktadır.  İdari Konseyin görevleri esas itibarıyla; posta konularında benimsenecek politikaları belirleme, uluslararası düzenleyici gelişmeleri de göze alarak posta hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik kararları alma ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirleri belirlemektir.

CA, gelecek kongreye kadar yönetmelik ya da yeni prosedürlerin uygulanması için Posta İşletme Konseyi önerilerini onaylama yetkisine sahiptir. Ayrıca ivedi sorunları çözmek için gerekli gördüğü önlemleri alabilir.  Bunun yanı sıra UPU stratejisi ve bütçeyi de onaylamakta ve üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

İşletme Konseyi (POC)

Posta gönderilerinin birbirine entegre şebekelerden oluşan tek bir posta alanı içerisinde serbest dolaşımını temin etmek, tüm ülkeler için geçerli ortak standartların oluşturulmasını ve teknoloji kullanımı teşvik etmek, paydaşlar arasında işbirliği ve etkileşimi sağlamak, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve efektif teknik işbirliği geliştirmek evrensel posta birliğinin temel görevleri olarak UPU’nun anayasasında yer almaktadır.

Türkiye’nin de üyesi olduğu ve Kongreler sırasında seçilen 40 üye ülkeden oluşan Posta İşletme Konseyi, Evrensel Posta Birliğinin teknik ve operasyonel konularından sorumludur. Posta ofislerinin modernize edilmesi ve sunulan posta ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi konularında yardımcı olmak ve üye ülkelere teknik, işletme ve yetkisi dâhilindeki diğer işlerde standart oluşturma konusunda tavsiyelerde bulunmak, Posta İşletme Konseyi’nin görevleri arasında yer almaktadır. Bir başka ifadeyle, küresel posta şebekesinde yer alan posta idarelerinin birlikte çalışabilmelerini teminen, Posta İşletmeleri Konseyi posta sektörünün operasyonel, ekonomik ve ticari boyutları ile ilgilenmekte ve üye ülkeler arasında ortak uygulamalara gereksinim duyulduğunda teknolojik, operasyonel ve diğer süreçlerde belirlenecek standartlara ilişkin üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır.