Sınıf 1 ve Sınıf 2 Tanımları

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) (TEY) ile birlikte 2014/53/EU no.lu Avrupa Birliği (AB) Direktifi’nin ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmış olması sebebiyle  AB telsiz ekipman sınıf tanımları ülkemizde geçerlidir. Telsiz ekipmanları 2000/299/EC no.lu AB Kararı çerçevesinde iki sınıf altında sınıflandırılmaktadır.

Sınıf-1

AB Telsiz Ekipman (Radio Equipment, RE) Direktifi’ni (RED) uyumlaştırarak uygulayan EEA-EFTA ülkeleri (Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç), İsviçre ve Türkiye’nin tamamında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar için ulusal düzeyde telsiz arayüzlerinin geliştirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu ekipman sınıfı için bir ekipman sınıfı tanımlayıcısı/işareti atanmamıştır.

Sınıf-1 kapsamındaki telsiz ekipmanları harmonize telsiz arayüz parametrelerine sahip olmaları nedeniyle bunlar için ulusal telsiz arayüzlerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. RE Direktifini uyumlaştırarak uygulayan devletlerden alınan ulusal telsiz arayüzleri, Avrupa Komisyonu tarafından RE Direktifinin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında denklik kurulması açısından temel teşkil eder ve sonucunda harmonize telsiz arayüz parametrelerini tanımlayan tek bir Sınıf-1 özellikleri oluşturulur.

Sınıf-1 telsiz ekipmanları için yürürlükte olan telsiz arayüz özelliklerine buradan erişilebilir.

Sınıf-2 (Kısıtlamaya Tabi Cihazlar)

RED’in 7’nci ve 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde bir veya daha fazla AB ülkesinde kısıtlamaya tabi olan cihazlardır.

TEY’in “İmalatçıların yükümlülükleri” başlıklı 12’nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya kullanım iznine tabi olması halinde, söz konusu kısıtlamanın veya iznin uygulandığı ülkelerin ya da coğrafi bölgelerin bilgisi ambalajda ve cihazla birlikte verilen belgeler arasında 17 nci maddede düzenlendiği şekilde yer alır. Kurum, Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular ve 17 nci maddede gerekli değişiklikleri yapar.” hükmü ile TEY’in “Ambalajda kısıtlama ve kullanım iznine dair bilginin sunulması” başlıklı 17’nci maddesinin “(1) 12 nci maddenin onuncu fıkrasında yer verilen kısıtlama ve kullanım izni bilgileri aşağıdaki şekilde sunulur:

a) Telsiz ekipmanının ambalajına görünür ve okunaklı olarak; Ek–8’de yer verilen şekilde bir piktogram veya Türkçe ya da tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde “Kısıtlamalar veya izinler” ifadesi, arkasından kullanım kısıtlaması veya izinlerin bulunduğu ülkelerin Ek–9’da belirtilen kısaltmaları yazılır.

(2) Telsiz ekipmanının hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya telsiz ekipmanının kullanım iznine tabi olması halinde, telsiz ekipmanına eşlik eden belgeler; Türkçe ya da tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde, kısıtlamalar ve izinlerin uygulandığı devletleri, coğrafi bölgelerin bilgisini, devletler ile coğrafi bölgelerde uygulanabilir olan kısıtlamalar ve izinlerin türünü de içerir.” hükmü kapsamında kısıtlamaya (frekans tahsisi gereksinimi, bina içi/dışı kullanım, sınırlı kullanım alanı varlığı, yetkilendirme vb.) tabi telsiz ekipmanlarının (Sınıf-2) ilave yükümlülükleri belirlenmiştir. 

  

TEY’e göre, Sınıf-2 cihazlar için belirleyici işaret olarak telsiz ekipmanı paketi üzerinde aşağıda belirtilen piktogramın kullanılması gerekmektedir. Ayrıca kısıtlamanın varlığına ilişkin bilgi kısa ve açık bir şekilde paket üzerinde de belirtilebilir. Bu uygulamanın amacı söz konusu cihazının kullanımında tabloda belirtilen ülkelerde kısıtlamanın varlığını son kullanıcıya aktararak herhangi bir yasal olmayan bir kullanımın önüne geçerek bir mağduriyet yaşanmasının engellenmesidir. Paket üzerinde belirtilen bu işarete ek detaylar/açıklamalar son kullanıcının rahatlıkla anlayabileceği bir dilde telsiz ekipmanına eşlik eden belgelerde verilir. Türkiye için tabloda TR kısıtlaması kullanılır.


Sınıf-2 cihazlar iki alt grup altında değerlendirilmektedir:

AB ülkelerinde teknik parametreleri harmonize olmayanlar; örneğin; sadece belirli üye devletlerde kullanımına izin verilenler, kullanımı için yetkilendirmeye tabi olanlar veya bina içi kullanımlar ile sınırlı tutulanlar.

AB ülkelerinde teknik parametreleri harmonize olmakla birlikte Sınıf-1 tanımı dışında kalanlar.

Ülkemizde kısıtlamaya tabi olan (Sınıf-2) telsiz ekipmanlarının uyması gereken arayüz özelliklerini ve diğer bilgileri içeren Telsiz Arayüz Dokümanları’na buradan ulaşabilirsiniz.