Telsiz Arayüz Özellikleri

Telsiz Arayüz Özellikleri Dokümanları (TAD); 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin (TTTE Yönetmeliği) “Temel gerekler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“Temel gereklere ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir;

c) Telsiz ekipmanları, enterferansa sebep olmamak için, karasal ve uzaysal telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır.”


hükmü kapsamında 9 kHz-3000 GHz frekans aralığında çalışan telsiz ekipmanlarının spektruma ilişkin temel gereksinimleri belirlemektedir.


TAD; Temel ve Bilgi Bölümlerinden oluşmakta olup, Temel Bölüm telsiz cihazlarının uyumlu olması gereken radyo spektrumun kullanıma ilişkin düzenleyici bilgileri (frekans bandı, kanal aralığı, azami güç vb. teknik özellikler ile kullanımın yetkilendirme ve frekans tahsisine tabi olup olmadığına ilişkin bilgiler) içermektedir. Bilgi Bölümünde ise, söz konusu kullanımla ilgili diğer bilgiler (planlanan değişiklikler, referans standartlar veya kararlar, bildirim numaraları ve notlar) yer almaktadır. İçeriğe ilişkin açıklamalara buradan erişilebilir.

Telsiz ekipmanları 2000/299/EC no.lu karar çerçevesinde iki sınıf altında sınıflandırılmaktadır. 1999/5/EC no.lu Direktifin ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmış olması sebebiyle 1999/5/EC no.lu Direktif uygulanmakta olup, bu kapsamda AB telsiz ekipman sınıf tanımları ülkemizde geçerlidir.

Sınıf-1

AB’nin tamamında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar için ulusal düzeyde telsiz arayüzlerinin geliştirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu ekipman sınıfı için bir ekipman sınıfı tanımlayıcısı/işareti atanmamıştır.

Sınıf-1 kapsamındaki telsiz ekipmanları AB çapında harmonize telsiz arayüz parametrelerine sahip olmaları nedeniyle bunlar için ulusal telsiz arayüzlerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Tüm üye devletlerden alınan ulusal telsiz arayüzleri, Avrupa Komisyonu tarafından Radyo Ekipman (Radio Equipment, RE) Direktifinin (RED) 8’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında denklik kurulması açısından temel teşkil eder ve sonucunda harmonize telsiz arayüz parametrelerini tanımlayan AB çapında tek bir Sınıf-1 özellikleri oluşturulur.

AB’de Sınıf-1 telsiz ekipmanları için yürürlükte olan telsiz arayüz özelliklerine buradan erişilebilir.

Sınıf-2

RE Direktifinin 7’nci ve 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde bir veya daha fazla AB ülkesinde kısıtlamaya tabi olan cihazlardır.Sınıf-2 cihazlar için belirleyici işaret olarak kullanılmaktadır (RE Direktifi uyarınca 2017/1354/EU no.lu uygulayıcı düzenleme ile belirlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca yer verilen işaretin yerine “Kısıtlamalar veya Gereksinimler” ifadesi yanında kısıtlamanın uygulandığı ülke isim kısaltmaları da kullanılabilmektedir).


1999/5/EC sayılı Direktifi ile bu Direktifin iç hukukumuzdaki karşılığı olan TTTE Yönetmeliği kapsamında Sınıf-2 cihazlar için uygulanan işaret.

Sınıf-2 cihazlar iki alt grup altında değerlendirilmektedir:

  • AB ülkelerinde teknik parametreleri harmonize olmayanlar; örneğin; sadece belirli üye devletlerde kullanımına izin verilenler, kullanımı için yetkilendirmeye tabi olanlar veya bina içi kullanımlar ile sınırlı tutulanlar.
  • AB ülkelerinde teknik parametreleri harmonize olup; ancak Sınıf-1 tanımı dışında kalanlar.

 

TAD’lar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilgili paydaşların görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan TAD’lara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 TAD Listesi: