Engelli Sürekli İşçi Alımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Hizmet Binasında çalıştırmak üzere 8 (sekiz) adet Engelli Sürekli İşçi alımı yapacaktır.

Sürekli İşçi alımı ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

A) Bahse konu alım 05.04.2023-10.04.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır.

B) İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan adayların arasından 19.04.2023 tarihinde ve saat 15:00’te BTK Merkez Bina Konferans Salonunda noter huzurunda alım sayısının 4(dört) katı asıl ve 4(dört) katı yedek aday belirlenmesi için kura çekilişi yapılacaktır. Bu tarih ve saatte bir değişiklik ihtiyacı hâsıl olması halinde bu durum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

C) Engelli Büro Personeli: 4 (dört) adet

          Engelli Temizlik Personeli: 4 (dört) adet


D) Genel Şartlar


1- Türk vatandaşı olmak.


2- 18 yaşını tamamlamış olmak.


3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.


4- Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.


5- Askerlik ile ilişiği bulunmamak.


6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.


7- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.


8- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


9- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


10- Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.


E) Özel Şartlar


1- En az lise mezunu olmak.


2- 05.04.2023 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.


3- Sağlık durumunu, ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporunu ( En az %40 oranında engelli olmak) belgelendirmek.