Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıBeytullah KUŞÇU

Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • Elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapıları ile ilgili yetkilendirmelere ilişkin düzenlemeleri yapmak.
 • Bildirim ve kullanım hakkı verilmesi iş ve işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
 • İdarî ücret ve kullanım hakkı ücretlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
 • Kurum masraflarına katkı payı ile idarî ücret ve kullanım hakkı ücretlerinin ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerinde belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını incelemek. d) İşletmecilerin güncel bir listesini Kurumun internet sitesinde yayımlamak. e) Yetkilendirmeye tabi olmadan yürütülecek elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapılarının kapsamını belirlemek, talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
 • Deneme izinlerine ilişkin düzenlemeler yapmak, test ve/veya deneme ve/veya gösterim ve/veya araştırma geliştirme amaçlı olarak geçici süre ile kurulmak ve kullanılmak istenilen elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerine ilişkin deneme izinleri vermek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek.
 • Ulusal numaralandırma planını hazırlamak, elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısı için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapmak, numara tahsisi, numaraların etkin ve verimli kullanımının sağlanması, tahsisli numaraların geri alımı ve benzeri konulara yönelik düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.
 • Numara taşınabilirliği ile ilgili düzenlemeler yapmak.
 • Geçiş hakkına ilişkin düzenlemeleri yapmak.
 • İşletmecilerin, ilgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına uygunluğunu izlemek, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak veya yapılması için yetkili birim ve mercilere bildirimde bulunmak ve idarî para cezaları dâhil müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak. i) İlgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kuran, işleten ve/veya elektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesislerinin faaliyetlerine son verilmesini temin için ilgili mülki amirlere bildirimde bulunmak.
 • Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanması amaçlarıyla, işletmeci faaliyetinin geçici olarak durdurulması ya da ihlalin önlenmesi için işletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğunun getirilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına ve gerektiğinde tesislerin tazminat karşılığında devralınmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Kanun uyarınca yetkilendirmenin iptalinin gerektiği hallerde Bakanlığın da görüşü alınmak suretiyle gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak.
 • Kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin elektronik haberleşme alanında faaliyete geçmeleri veya elektronik haberleşme sağlamaları hususunu gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de almak suretiyle değerlendirmek, gerekmesi halinde engellenmesini sağlamak.
 • Kurum düzenlemelerindeki araştırma ve geliştirme şartlarının izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
 • Sektörde faaliyet gösteren ve Kurum tarafından yetkilendirilen işletmecilerin talep tahminlerini, yatırım planlarını ve gerçekleşme oranlarını incelemek, işletmecilerin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.