Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıAfşin BÜYÜKBAŞ

Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • Millî frekans planının oluşturulması, frekans tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile tescil işlemlerini yapmak ve uygulamak.
 • Spektrum planlaması, ulusal ve uluslararası frekans koordinasyonu, frekans tahsisi ve tescili, spektrum yönetimi ile tahsis edilen frekansın geri alınması ile ilgili usûl ve esasları belirlemek.
 • Millî frekans planı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna görevleri ile ilgili frekans bantlarını tahsis etmek ve bu kurumlar ile koordinasyonu gerçekleştirmek.
 • Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usûl ve esasları belirlemek ve bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemek ve bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek.
 • Telsiz ruhsat ve kullanma ücretlerine esas abone bildirimlerini takip etmek ve telsiz ücretleri ile ilgili olarak her türlü usûl ve esasları belirlemek, birimin görev ve faaliyetleri kapsamında tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Frekans ve kullanım kısıtlaması olan telsiz cihaz ve sistemlerine uygunluk belgesi vermek.
 • Telsiz ücret tarifesinde belirtilen her bir ücret kalemini gerektiğinde yüzde ellisine kadar azaltmak veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmak ve Bakanlar Kurulu kararına esas olmak üzere telsiz ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmek veya çıkartmak üzere planlanan hizmet kalemlerini ve bunların ücretlerini önermek.
 • Herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç duyulmaksızın kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekansları ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
 • Teknolojik gelişmeler ve uluslararası kuruluşların ülkemizin taraf olduğu kararlan doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, tahsis edilen frekans ve bantlar için Bakanlık ve ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak; millî güvenlikte zafiyet yaratmayacak şekilde, iptal dâhil her türlü değişiklikleri yapmak.
 • Telsiz haberleşme sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapmaya kanunen yetkili olanların dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberleşme yapma usûl ve esaslarını belirlemek.
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sistem kurma ve kullanma izinleri verilen her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme ve seyir güvenliği cihaz ve sistemleri için frekans planlaması, tahsisi ve tescilini yapmak.
 • Yabancı devletlerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerine, karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsiz cihaz veya sistemi kurma ve kullanma izni ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilen yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara verici, verici-alıcı ve radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar dışındaki alıcı telsiz cihazları için Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek telsiz kurma ve kullanma izni ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • 5809 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere; geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma, geliştirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cihaz ve sistem kullanıcılarına geçici kullanma izinlerini vermek.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.