Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıArif ARISOY

Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • Ruhsat veya izin verilen telsiz cihaz veya sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usûllere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü yapmak.
 • Frekans spektrumunu izlemek, denetlemek, bunlarla ilgili düzenlemeleri yapmak, gerekli tedbirleri almak ve müeyyideleri uygulamak.
 • Telsiz haberleşmesinde kaçak yayınlan tespit etmek ve faaliyetine son vermek, usulsüz yayınlar ile elektromanyetik girişimleri tespit ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere millî monitör sistemi dâhil her türlü araç, cihaz ve sistemleri uygun görülecek yerlerde ve mevzuatı dâhilinde kurup işletmek veya kurdurup işletilmesini sağlamak ve gerekli hallerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalara iştirak etmek.
 • Kurumun spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullandığı her türlü araç, cihaz ve sistemleri ile tesislerini gerek görülmesi halinde, emniyet ve muhafaza tedbirlerini almak.
 • Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz haberleşmesi konularında yürürlükteki mevzuat dâhilinde gerektiğinde ilgili güvenlik birimleriyle işbirliği yapmak.
 • Mobil elektronik haberleşme hizmetlerine ve altyapılarına ilişkin kapsama alanı ve hizmet kalitesi ile ilgili teknik düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelere uygunluğu denetlemek veya denetlettirmek ve bu denetimlerde kullanılacak teknik ölçütler ile ölçümüne ilişkin usûl ve esaslan belirlemek.
 • Elektronik haberleşme sistemlerinde; anten tesisleri ve radyo ve televizyon yayınları dâhil kurulacak ortak anten sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve paylaşılması ile ilgili usûl ve esasları belirlemek.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolünün ve denetimlerinin yapılması ve/veya yaptırılması, ölçüm ve denetim yetkilerinin verilmesi, limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler için güvenlik sertifikası verilmesini sağlamak.
 • Bölge müdürlükleri faaliyetlerine ilişkin istatistik ve kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili yerlere sunmak.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.