Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıMüberra OĞUZ

Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Sektörde pazar analizleri yapmak ve bunların sonucuna göre ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirlemek.
  • İlgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olduğu belirlenen işletmecilere getirilen yükümlülükleri ilgili birimlerle koordineli bir şekilde tespit etmek.
  • Aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler arasında yükümlülükler açısından gerektiğinde farklılaştırma yapmak.
  • 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sektörde rekabete aykın davranış ve uygulamalan re'sen veya şikâyet üzerine incelemek, soruşturmaya ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almak, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmek.
  • Sektörde rekabete aykırı davranış ve uygulamaların giderilmesine yönelik tedbirler almak.
  • Sektörde ortaya çıkan rekabet ihlallerinde müeyyide uygulamak, mevzuatın öngördüğü hallerde Rekabet Kurumundan görüş almak.
  • Kurumun Rekabet Kurumu ile ilişkilerini yürütmek.
  • İşletmecilerin uygulamalarını rekabet açısından izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.