Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıCihan AYDIN

Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerle gerçek ve tüzel kişilerin ve deneme izni verilenlerin işlem ve hesapları da dâhil olmak üzere, her türlü faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve denetlemek veya denetlettirilmesini sağlamak, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak ve müeyyideleri uygulamaya ilişkin görevleri yürütmek.
  • Sektörde bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları, bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşlara kuruluş şartlarını, çalışma esaslarını ve çalıştıracağı personelin niteliklerini belirlemek, kurum adına bağımsız denetim yapacak kuruluşları belirleyerek belgelendirilmesini sağlamak.
  • İnceleme ve denetlemelerle ilgili olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
  • Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.
  • Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerin malî tablolarının, yasal defter ve kayıtlarının incelenmesi ve denetlenmesi işlemleri ile denetim yetkisi verilenlere veya bağımsız denetim kuruluşlanna denetletilmesi dâhil, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerle gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemeye veya denetlettirmeye ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
  • Kurumun denetim planlarını oluşturmak, yıllık denetim sonuç raporunu hazırlamak, denetimlere ilişkin tasnif işlemlerini yürütmek, kayıtları tutmak, modelleme çalışmaları yapmak, elektronik ortamda izleme ve istatistiki analiz teknikleri geliştirerek denetimlerin etkin olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Kurumun denetim faaliyetlerinde görevlendirilen personeli ile bu faaliyetlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlayan görevlilerine görevleri sona erdiğinde, sektörde bağımsız denetçilik yapabileceğine ilişkin bir belge düzenlemek.
  • Denetim raporlarının sonucunda belirlenen öneri ve müeyyideleri uygulamak, uygulatmak ve idarî para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
  • Kurumun denetim faaliyetleri ile denetimlerde görevlendirilecek personelin eğitimlerini ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.