Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıAli SOYALP

Malî İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Kurumun bütçesini, malî raporlarını ve kesin hesabını hazırlamak.
  • Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
  • Bir önceki malî yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı malî tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.
  • Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek.
  • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
  • Malî konularla ilgili mevzuatın uygulanması hususunda düzenlemeler yapmak.
  • Kurumun hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.
  • Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usûl ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.