Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıZüver ÇETİNKAYA

Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • Kurula sunulmak üzere hazırlanan takrirleri incelemek, varsa şekli eksiklikleri ilgili birimlerle işbirliği içinde gidermek.
 • Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren Kurul toplantı gündemini hazırlamak, gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin takrirleri Kurul üyelerine dağıtmak.
 • Kurul toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirmek, tutanak ve varsa eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak.
 • Kurul tarafından alınan kararları imzaya açmak, imzaların tamamlanmasını müteakip kararları ilgili birimlere göndermek.
 • Kurul tarafından talep edilen kişilerin toplantıya katılımlarını temin etmek.
 • Başkan ve üyelerin talebi üzerine, ilgili birimlerden ve/veya uzman kişilerden görüş istemek.
 • Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek.
 • Talep edilmesi halinde Kurul toplantılarının kaydını tutmak, deşifre ederek saklamak,
 • Kurul üyelerine danışmanlık ve raportörlük hizmeti sunmak.
 • İlgili Kurul kararında aksi belirtilmedikçe, işletmeciler ile tüketicileri ilgilendiren Kurul kararlarının Kurumun internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak.
 • Kurul üyelerinin mal bildirimi, izin, rapor ve benzeri idarî iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Üyelerin, Kurum hizmet birimleri ile ilişkilerini sağlamak.
 • Üyelerin talebi üzerine istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek,
 • Başkan ve Kurul tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.