Kurul Başkanlığı

Başkan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun ve Kurumun başkanıdır. 


Kurul Başkanının Görevleri

 • Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek.
 • Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.
 • Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli işlemleri yapmak ve uygulanmasını izlemek.
 • Kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak, kesin hesabı onaylamak.
 • Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Yıllık çalışma planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak.
 • Personelin performans ölçütleri hakkında değerlendirmeler yapmak.
 • Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak.
 • Kurum personelinin görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlarla ilgili soruşturma izni verilip verilmemesine karar vermek.
 • Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.
 • Görevi başında bulunmayan başkan yardımcılarına ve birim yöneticilerine vekâlet edecek personeli görevlendirmek.
 • Kurumun Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
 • Kurum personelinin yurt içinde geçici görevlendirilmesine karar vermek.
 • Sektöre ilişkin konularda inceleme yapılıp yapılmayacağına karar vermek ve ilgili personeli görevlendirmek.
 • Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.