İnternet Daire Başkanlığı

Daire BaşkanıDr.Abdulkerim GÜN

İnternet Daire Başkanlığının Görevleri

 • Erişim engelleme ve içerik çıkartma işlemlerini yapmak,
 • İnternet ortamında yer alan özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin kanunla verilen görevleri yerine getirmek,
 • İçerik, Yer, Erişim sağlayıcıları ve diğer İnternet aktörlerine ilişkin işlemleri yapmak,
 • İnternet aktörlerinin yasal yükümlülüklerinin takibi ve cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak,
 • İnternet Bilgi ve İhbar Merkezi’yle ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak(Bireysel ve kurumsal ihbarların alınması, hukuki ve teknik açıdan değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Uluslararası Bilgi İhbar Merkezleri (INHOPE) ile işbirliğinin yürütülmesi),
 • Farklı mercilerden ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek, 
 • Yasadışı içeriklerle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası İnternet aktörleri ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Erişim engelleme ve içerik çıkartma işlemleri kapsamında Erişim Sağlayıcılar Birliği(ESB) ile ilişkileri yürütmek,
 • İnternet İçerik düzenlemeleri ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 60 ıncı Maddesinde öngörülen Cumhurbaşkanlığının gerekli gördüğü tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli hukuki iş ve işlemleri yapmak,
 • Kurumun, 5651 sayılı Kanundaki görevleri kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve kayıtlan almak ve değerlendirmek,
 • 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 
 • İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek amacına yönelik olarak çalışmalar yapmak,
 • İnternetin sosyal, kültürel, psikolojik, hukuki, ekonomik, yönetim vb. boyutlarına ve aktörlerine yönelik olarak araştırma ve analizler yapmak ve yaptırmak,
 • İnternetle ilgili kullanıcı eğilimleri, ihbar verileri vb. istatistiki materyalleri değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak, araştırma, inceleme, bilimsel yayın, tez, yazı, rapor, süreli yayın vb. dokümanları takip etmek ve bunların değerlendirilebilir hale getirilmesini sağlamak, 
 • İnternet teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek, gerekli yazılım donanım ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 
 • İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin eğitim programları, çalıştay, toplantı, konferans, seminer, bilimsel çalışmalar, saha araştırmaları, projeler yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek,
 • İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin basılı (kitap, rapor, broşür, dergi vb.), sesli ve görsel materyaller hazırlanması ve dağıtımı, web portalı geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek,
 • İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarını koordine etmek ve Yardım Hatlarının kurulmasını sağlamak amacıyla Güvenli İnternet Merkezi kurulması ve işletilmesi,
 • İnternet etiğinin ve internet okur-yazarlığının geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek,
 • Pozitif yerli içerik oluşturmasını teşvik etmek,
 • İnternet Geliştirme Kurulu ile ilişkileri yürütmek,
 • Güvenli İnternet Hizmeti (GİH) kapsamında; Güvenli İnternet Hizmeti profillerinin belirlenmesi, profili listelerinin oluşturulması ve güncellenmesi, GİH kullanıcılarından gelen ihbar ve itirazların değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,
 • GİH kapsamında İSS’ler ile ilişkileri (listelerin aktarımı, test, denetim, raporlama) yürütmek,
 • GİH Kriter Kurulu Toplantılarını Organize etmek,
 • GİH’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.