Hukuk Müşavirliği

I. Hukuk Müşaviriİlkay ERDOĞAN DAŞDEMİR

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri

  • Hukuki incelemelerde bulunmak, mevzuatı derlemek ve değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek ilgilileri bilgilendirmek, mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirmek.
  • Başkan tarafından intikal ettirilen konularda hukuki görüş bildirmek ve hukuki yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek
  • Kurumun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak, gerektiğinde serbest çalışan avukatlar ve/veya avukatlık ortaklıklarıyla avukatlık sözleşmeleri akdedilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, bu dava ve takiplerde Kurumu temsil etmek ve ilgilileri bilgilendirmek.
  • Başkan tarafından intikal ettirilen, inceleme, denetleme ve soruşturma raporları hakkında ilgili yargı mercileri nezdinde gereken hukuki iş ve işlemleri yürütmek.
  • Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalarının talepleri durumunda, bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek avukatlar tarafından takip edilmesi halinde, söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve avukatlık ücretinin ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurum bütçesinden karşılanmasına ilişkin gereken işlemleri yürütmek.
  • Kurumun görevlerine ilişkin hukuki konularda; adlî ve idarî yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile milletlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde Kurumu temsil etmek.
  • Konusuna münhasıran özel ihtisas gerektiren istisnai durumlarda, uzman kişi ve kuruluşlardan hukuki görüş alınmasına ve/veya bunlara dava takip ettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
  • Dava veya icra takibinden veya kanun yoluna müracaattan vazgeçilmesine ilişkin işlemler ile dava veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine veya davanın kabulüne ilişkin işlemleri yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.