Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıMuhammet GÜNGÖR

Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • Referans erişim tekliflerini incelemek, değerlendirmek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak, gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde düzeltmeleri re'sen yapmak, uygun görülen referans erişim tekliflerini Kurulun onayına sunmak.
 • Erişim anlaşmalarına ilişkin olarak ortaya çıkan uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletmek; geçici ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere kamu menfaati açısından gerekli görülen tedbirleri almak veya uzlaştırma taleplerini reddetmek; uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde erişim anlaşmalarının anlaşmazlık konusu olan hüküm, şart ve ücretlerini belirlemek.
 • İlgili birimlerle koordineli bir şekilde, erişim ve arabağlantı yükümlülerini tespit etmek, bu yükümlülüklerin kapsamını ve sınırlanacağı halleri belirlemek, konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Tüm erişim anlaşmalarının, ilgili mevzuat ile belirlenen amaç ve kapsama, rekabetin ve tüketici haklarının korunmasına, şebekelerin bütünlüğü ve birlikte çalışılabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliğine uygun olarak tesis edilmesine ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak.
 • Erişim anlaşmalarını incelemek, anlaşma hükümlerinin ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olduğunun tespiti halinde değişiklik yapılmasını teminen gerekli işlemleri yürütmek.
 • İlgili birimlerle koordineli bir şekilde, tesis paylaşımı ve ortak yerleşim yükümlülerini tespit etmek, tesis paylaşımı ve ortak yerleşim sağlamakla yükümlü işletmecilerin tâbi olduğu şartlan ve ücretleri belirlemek, bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Erişim ile ilgili uygulanacak usûl ve esasları belirlemek ve elektronik haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların, rekabeti kısıtlayan ve/veya mevzuata veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak.
 • Tarifelerin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi, düzenlenmesi, onaylanması, denetlenmesi ve izlenmesi ile bildirimine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
 • Tarifelerin Kuruma sunulması, kamuoyuna duyurulması ve yayımlanmasına ilişkin düzenlemeler yapmak.
 • İlgili birimlerle koordineli bir şekilde, hesap ayrımı yükümlülüğü getirilecek işletmecileri tespit etmek, hesap ayrımı yükümlülüğünün kapsamını ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, yükümlü işletmecilerin hesaplarının denetlenmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak; işletmecilerin hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülükleri kapsamında Kuruma sunacakları bilgi ve belgeleri gerekli gördüğü takdirde yayımlamak, yayımlanacak bilgi ve belgelerin kapsamını belirlemek.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.