Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıMahmut İÇLİ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Taşınır mal ve malzeme, hurda ve atıklarla ilgili işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yürütmek.
 • Bütçede yer alan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Taşınmazların kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek.
 • Kurum hizmet binalarının altyapı sistemlerinin işlerliğini sağlamak ve bu amaçla gereken faaliyetleri yürütmek.
 • Kurum taşıtlarının bakım, onarım ve diğer işlemleri ile sevk ve idaresini yapmak.
 • Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin, satın alma dâhil temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 • Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak.
 • Kurumun standart dosya planını oluşturmak, revizyonlarını yapmak, uygulamaları takip etmek ve denetlemek.
 • Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
 • Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.