Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıOnur AKTAŞ

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının Görevleri

 • 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ikincil düzenlemeleri yapmak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların bildirimlerini incelemek ve hizmet sağlayıcılara yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Elektronik imzanın yaygınlaşması ve ilgili pazarda sürdürülebilir rekabetin tesisi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
 • Elektronik posta haberleşmesinin hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkân sağlayan kayıtlı elektronik posta ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Elektronik ortamda güvenliğin sağlanabilmesini teminen sektörde haberleşme, şebeke ve veri güvenliğini de kapsayacak çalışmalar yapmak, düzenleme ve denetleme faaliyetleri yürütmek.
 • Gerektiğinde internet alan adları ve protokol adresleri dâhil kritik internet kaynakları ile ilgili hususlarda düzenlemeler yapmak, düzenlemeler doğrultusunda denetim faaliyetleri yürütmek ve bu konularda gerekli diğer çalışmaları yapmak.
 • Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.
 • Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.
 • Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili düzenlemeler yapmak.
 • İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.