Milli Monitör Sistemi

Telsiz haberleşme trafiğinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve telsiz kullanım ihlallerin tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik cihaz ve sistem altyapısından oluşan ve 7 Bölge Müdürlüğünde kurulan Milli Monitör Sistemi (MMS) ile;

 • Yayın kaplama alanları, frekans kullanım yoğunluğu ve teknik parametrelerin ölçülmesi,
 • AM/FM radyo ve TV yayınlarının teknik kalite kontrollerinin yapılması,
 • Elektromanyetik girişim olaylarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi,
 • İllegal telsiz istasyonlarının yerlerinin bulunması,
 • Frekans yönetimi maksadıyla istatistiki verilerin toplanması

faaliyetleri yürütülmek suretiyle Ülke düzeyinde telsiz kullanımı hususunda Devlet otorite ve kontrolünün temin edilmesi sağlanmaktadır.

KAPSAMI

 • 10 KHz-2.5 GHz bandındaki her türlü elektromanyetik yayın izlenebilecektir.
 • Radyo ve TV yayınlarının ölçümleri yapılacak ve kalite düzeyinin tespit edilmesi ve elektromanyetik girişim konularının çözümlenmesi mümkün olacaktır.
 • İzinsiz kurulan, kaçak veya gizli yayın yapan istasyonların coğrafi konumları tespit edilebilecektir.
 • Verilen izinler dışında çalıştırılan telsiz iletişim sistemlerinin tespit edilmesi sağlanarak bunların legal durumdaki diğer cihaz ve sistemler üzerinde yaratabilecekleri zararlı elektromanyetik girişim önlenebilecektir.
 • Türkiye'de kurulacak her türlü telsiz iletişim sistemlerinin biribirlerini olumsuz etkilemeksizin çalışmasını temin edecek şekilde frekans tahsis edilmesi, teknik işletim kriterlerinin belirlenmesi için gerekli teknik verilerin derlenmesi, işlenmesi ve frekans yönetim sisteminin daha etkin ve verimli bir duruma getirilmesinde kullanılacaktır.
 • İstihbarat amacı dışında, tamamen teknik denetimi sağlamaya yönelik teçhizatla donanmış olacak ve bu amaca uygun olarak eğitilmiş teknik personel tarafından işletilecektir.
 • Esas itibariyle halkın telsiz iletişim imkanlarından daha fazla ölçüde ve daha yüksek kalitede yararlandırılmasını, can ve mal güvenliği açısından önem arzeden hava ve deniz seyrüsefer sistemlerinin uluslararası kriterlere uygun olarak işletilmesini ve bunların fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayacaktır.

FONKSİYONLARI

Üç ana fonksiyonu bulunmaktadır.

1. Monitör:

 • Verilen frekans bandları / listedeki frekansların taranması,
 • Spektrum doluluğunun (occupancy) ölçümü,
 • Veritabanında ruhsat bilgileri ile karşılaştırılarak illegal kullanımların tespiti.

 2. Ölçüm:

 • Havadan alınan sinyalin;
 • Frekansı
 • Frekans Kayması (Frequency Offset)
 • Alan Şiddeti (Field Strength)
 • Modülasyon Derinliği (Modulation Depth) ve Frekans Sapması (Frequency Deviation)
 • Bandgenişliği (Bandwidth)
 • Sayısal sinyallerin ve Seçmeli Çağrı sinyallerinin kodlarının çözülmesi ve ölçülmesi
 • Tanımlama (identification) amacıyla uygun sinyallerin demodüle edilmesi ve içeriğinin izlenebilmesi.
 • Spektral görüntüleme ve ölçümleri 

gibi teknik parametrelerinin ölçülmesidir.

3. Yön Kestirme (DF):

Elektromanyetik yayın kaynaklarının yönünün bu suretle de coğrafi konumunun tespit edilmesidir.


SİSTEM BİRİMLERİ

Merkez ve 7 Bölge Müdürlüğünde olmak üzere;

 • NCC-Milli Kontrol Merkezi
 • RMC-Bölge Monitör Kontrol Merkezi
 • RRS-Bölge Uzaktan Kumandalı Sabit Monitör İstasyonu
 • TRRS-Bölge Uzaktan Kumandalı Seyyar Monitör İstasyonu
 • MOBDF-Mobil Yön Kestirme ve Monitör İstasyonu
 • MOBBC-Mobil Radyo-TV Yayınları Ölçüm Sistemi
 • CMSV-Kontrol, Bakım-onarım ve İkmal Aracı
 • PDFM-Portatif DF ve Monitör Teçhizatı

olarak adlandırılan sabit, seyyar, mobil ve portatif istasyonlardan oluşmaktadır.       


MİLLİ FREKANS YÖNETİM SİSTEMİ

Sistemin diğer bir ana komponenti olan MFYS (Milli Frekans Yönetim Sistemi) RF spektrum kullanımı ve yönetiminin performansını arttırmak üzere;

 • Frekans planlama, için gerekli hesaplama ve analizlerin yapılabilmesi,
 • Monitör
 • Elektromanyetik girişim problemlerinin çözümü
 • Spektrum Mühendisliği, EMC analizleri, Radyo-TV dahil frekans planlama ve desteği
 • Spektrum Yönetim görevlerinin otomasyona kavuşturulması,
 • Spektrum kullanımına ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi
 • Spektrum kullanımının ruhsatname ve ücretlendirilmesi
 • Tahsis ve sistem kurma izinleri

faaliyetlerinin ve bunlarla ilgili diğer tali görevlerin bilgisayar destekli gerçekleştirilmesi imkanına sahiptir.       

Aynı zamanda Milli Monitör Sistemini (MMS) kaynaklarına erişim imkanı vermek ve her iki sistem arasında otomatik veri alışverişi imkanı sağlamak suretiyle MMS'i  destekleyecektir.