Bilgi Edinme

-

13.4.2016

Bilgi edinme başŸvurusu yapmadan önce lütfen okuyunuz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre:

Bilgi edinme başŸvurusu, başŸvurulan kurum ve kuruluşŸların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişŸkin olmalıdır (md.7/1).

Kurum ve kuruluşŸlar, ayrı veya özel bir çalışŸma, araşŸtırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşŸturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başŸvurulara olumsuz cevap verebilirler (md.7/2).

Kurum ve kuruluşŸlarca yayımlanmışŸ veya yayın, broşŸür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmışŸ bilgi veya belgeler, bilgi edinme başŸvurularına konu olamaz (md.8/1)


Bilgi Edinme İle İlgili Mevzuat

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24/10/2003 tarih ve 25269 nolu Re.Ga.)

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği (27/04/2004 tarih ve 25445 nolu Re.Ga.)


Bilgi Edinme BaşŸvurusu Usulü
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki başŸvurular kamu kurumlarına dört şŸekilde yapılabilir.

1- Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe
2- Okunaklı ve anlaşŸılır şŸekilde yazılmışŸ (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe
3- Elektronik Posta
4- Faks
BaşŸvuruda bulunacak kişŸilerin dilekçesinde neler olmalıdır?
Bilgi edinme başŸvurusunda başŸvuru sahibi gerçek kişŸi ise,
1- BaşŸvuru sahibinin adı ve soyadı
2- İmzası
3- Oturma yeri veya işŸ adresini
BaşŸvuru sahibi tüzel kişŸi ise
1- Tüzel kişŸinin unvanı
2- Adresi
3- Yetkili kişŸinin imzasını
4- Yetki belgesini içeren, dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşŸa yapılır. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

Bilgi veya belgeye erişŸimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşŸun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar dilekçede belirtilir.
E-mail ve faks yoluyla bilgi isteme
Yönetmeliğin 10'uncu maddesi gereğince; kişŸinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşŸet ettiğinin tespitine yarayacak başŸka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişŸim araçlarıyla da yapılabilmektedir. E-postayla yapılacak başŸvurularda, başŸvuru sahibince verilecek T.C. kimlik numarası, bilgi edinme yetkilisi tarafından sorgulanacaktır.

1- Gerçek KişŸiler: Gerçek kişŸiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başŸvurularda, başŸvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya işŸ adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, sadece istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşŸun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ve yönetmelik ekinde yer alan form doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2- Tüzel kişŸiler için: Tüzel kişŸiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başŸvurular, tüzel kişŸinin unvanı ve adresi ile yetkili kişŸinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşŸun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ve yönetmelik ekinde yer alan doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

BaşŸvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşŸlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla yapılacak başŸvurularda ayrıca, gerçek kişŸiler ile tüzel kişŸiliği temsile yetkili kişŸilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir.

Elektronik, posta ve faks yoluyla başŸvuru yapacak gerçek ve tüzel kişŸilerin Bilgi Edinme BaşŸvuru Formu'nu doldurmaları zorunludur.

İletişŸim Bilgileri
Adres:Bilgi Teknolojileri ve İletişŸim Kurumu
Tüketici İle İlişŸkiler Müdürlüğü

Eskişehir Yolu 10.km No:276

Çankaya / ANKARA


Faks:03122947154

 

 

 

 

- Tüketici Şikayeti, Görüş/Öneri Bildirme veya Kayıp/Kaçak/Çalıntı/Kopyalanmış/Yolcu beraberinde getirilen cihaz ve IMEI’lere ilişkin başvurular için tıklayınız  https://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa


- 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan suçlarla ilgili olarak yapılacak ihbarlar için tıklayınız: http://www.ihbarweb.org.tr/

  

Bilgi Edinme Başvurusunda bulunmak için tıklayınız

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır